MUSIKSKOLENS REGLER (for sæson 2016-2017)

1. INDMELDELSE

Musikskolen er primært for børn og unge fra 0-24 år, der bor eller er skolesøgende i Høje-Taastrup Kommune. (Man må ikke være fyldt 25 år inden 31/12-16).

Voksne(fra 25 år) kan dog optages indenfor enkelte instrumentområder efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse. Musikskolegebyret er ca. 25 % højere end for elever fra 0-25 år

Indmeldelse sker ved onlinetilmelding via link på www.htkmusikskole.dk . Sidste frist for indmeldelse er 20.5.2016.

Nuværende elever, og elever på venteliste, skal tilmelde sig igen til den nye sæson. For sent indkomne tilmeldinger kan medføre, at undervisningen ikke kan imødekommes. Ved optagelse på Musikskolen hæfter man økonomisk for 1. rate.

Meddelelse om optagelse i Musikskolen med angivelse af undervisningstid og -sted udsendes omkring 1. juli.

2. UDMELDELSE

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse (eller E-mail) til Musikskolen. Mundtlig udmeldelse til læreren er ikke gyldig udmeldelse.

Udmeldelse kan ske til udløb af en rate.

Musikskolen skal have modtaget udmeldelsen inden betalingsfristen for ny rate, ellers hæfter man for den nye rate.

3. SÆSONLÆNGDE

Sæsonen for instrumental- og vokal undervisning starter i uge 34 i år 2016 og slutter i uge 24-25 i år 2017

Sæson for MINIMUS og Grundskole starter i uge 37 i år 2016 og slutter omkring slutningen af maj 2017

4. BETALING

Betaling sker via Netbank. Elevbetaling opkræves enkeltvis, rate for rate ved udsendelse opkrævningsbrev pr. mail. I dette indgår et FI-kort med unik talkode til brug for indbetalingen. Man har også mulighed for selv at hente indbetalingskort ved at logge ind på elevintra.

Instrumental-undervisning er fordelt over 4 rater.

Minimus, karrusel, grundskole og sammenspil uden instrumental-undervisning er fordelt over 2 rater. Korsang opkræves i een rate. Der betales forud.

Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen og optagelse i ny sæson.

5. SYGDOM/FORSØMMELSER

Afbud til undervisningen skal altid meddeles direkte til musiklæreren (i nødstilfælde til Musikskolens kontor). Enkelte timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Ved længere tids dokumenteret sygdom kan dog opnås nedsættelse af Musikskolegebyret. I tilfælde af musiklærerens sygdom/fravær vil undervisningen blive aflyst.

I visse tilfælde søges undervisningen erstattet på et senere tidspunkt – eventuelt i forbindelse med ekstraprøver og koncerter. Musikskolens bestyrelse afgører i slutningen af sæsonen, om aflysning af undervisning har været af et sådant omfang, at der skal tilbagebetales noget af den fulde betaling.

6. BESKED OM AFLYSNING AF UNDERVISNING

Musikskolen eller læreren selv giver besked til de berørte elever. Afbud sendes som hovedregel pr. sms, hvorfor det er meget vigtigt, at Musikskolen har et korrekte mobilnumre, email-adresser m.m..

Det er derfor vigtigt, at elever og forældre holder Musikskolen orienteret om evt. ændringer i mobilnr. m.m.

7. UDELUKKELSE

Hvis en elev p.g.a. ustabilt fremmøde, manglende flid eller dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Musikskolen sig ret til – efter orientering af forældrene/eleven – at nægte eleven videre deltagelse i musik-undervisningen uden reduktion i elevbetalingen. Manglende betaling (=restance) kan ligeledes medføre udelukkelse – også for optagelse i ny sæson , jvf. Musikskole-regel nr. 4 om betaling.

8. SØSKENDERABAT

Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen, ydes der søskenderabat: Der betales fuld pris for det dyreste barn, og der ydes rabat på 50% for øvrige søskende.

Søskenderabat beregnes pr. automatik til søskende med samme betaler og boende på samme adresse.

9. FLERFAGSRABAT

Ønsker en elev flere instrumentalfag, vil prisen for 2. og efterfølgende instrumentalfag være 70 % af den fulde pris.

10. NODER

Noder m.m., der bruges i instrumentalundervisningen, betales af eleven. Nodekøb og andet tilføjes altid en kommende opkrævning.

11. VENTELISTE

Hvis Musikskolen modtager et større antal tilmeldinger, end der er plads til, vil Musikskolebestyrelsen afgøre efter hvilke kriterier, optagelsen skal finde sted.

12. UNDERVISNINGEN

Undervisningen gives på forskellige niveauer i en kombination af fællesfag/sammenspilstimer, fleksible instrumentfærdighedstimer, projekter, koncerter m.m.

I visse uger vil det faste skema være opbrudt og tiden brugt i forbindelse med projekter og koncerter.

13. MØDEPLIGT

For at sikre elevens musikalske udvikling, og da undervisningen og koncerter foregår i et forpligtende fællesskab, er der mødepligt til aktiviteterne på Musikskolen.

14. ØVNING

For at få udbytte af undervisningen er det påkrævet med øvning hjemme.

Hvis dit barn har specielle behov er det vigtigt, at Musikskolen er informeret.

15. INSTRUMENTER

Lån af Musikskolens instrumenter.

Musikskolen har et begrænset antal instrumenter til udlån til skolens elever. Det gælder hovedsagligt inden for accordeon, stryger- og blæsergruppen.

Der opkræves et gebyr, der skal være med til at dække vedligeholdelse af instrumenterne. Ved tilmelding har man samtidig godkendt lånevilkårene.

Køb af instrumenter: Til elever på guitar, slagtøj, blokfløjte og klaver/keyboard kan skolen ikke tilbyde noget lån af instrument, og derfor må eleverne anskaffe sig et selv. Vi hjælper dog gerne med råd og vejledning ved køb eller leje. Det er en fordel, at eleverne kan komme til at eje deres instrument. Det anbefales at rådføre sig med en af musikskolens lærere, inden køb af instrument foretages.Nyt fra blog’en…


Find os på Facebook

Tryk på knappen herunder for at dele et link til denne side med dine venner. Du kan også finde Musikskolen på Facebook ved at klikke på linket.

Delt om MusikskolenArkiver


Kategorier


Admin